Datapath社 ビデオキャプチャーカード新製品を販売開始

Datapath社ビデオキャプチャーカードの新製品として、VisionSC-DP2、VisionSC-SDI4、VisionSC-HD4+、VisionHD4、VisionAV-SDI、VisionAV-HD、VisionAVを販売開始しました。